BAKIR

Bakırın Avantajları

Bakır ve alaşımlarının günümüze kadar en önemli mühendislik malzemeleri olarak kalmalarının sebebi, korozyon dayanımlarının, mükemmel elektrik ve ısıl iletkenliğinin, cazip görünüşünün, sünekliğinin ve şekillendirme kolaylığı sayesindedir.Bakır deniz suyuve bazı endüstriyel kimyasallarda dahil pek çok ortamda çok iyi korozyon dayancına sahiptir.Gümüşten sonra en iyi elektrik iletkenliğine ve gümüş ile altın arasına çok yüksek ısı iletkenliğine sahiptir

  • Bakır Nedir

Bakır nedir, nerelerde kullanılır?
"Bakır, yer kabuğunda ortalama % 0,01 mertebesinde bakır bulunur, en çok bulunan elementler sıralamasında bakır 25 nci sırada yer almaktadır. Magma tabakasından yukarıya, yerkabuğuna doğru sıvı sızması sonucu ağır metal sülfürleri ayrışır, en çok rastlanan kalkopirit minerali de , CuFeS2 (%34,6 Cu) , primer olarak bu şekilde oluşmuştur. Kızgın doğal buharların ya da sülfürlü mineraller üzerine sızan doğal sülfat çözeltilerinin kimyasal etkisi ile oksitlenme ve redüklenme sonucu sekonder olarak oksidli bakır mineralleri ve metalik bakır (nabit bakır) oluşur. Bu nedenle birçok maden yatağında üstteki oksidli bakır mineralleri alınarak derine inildikce sülfürlü cevherlere ulaşılır. Günümüzde bilinen bakır cevherlerinin yaklaşık % 85' i sülfürlü, % 15' i oksidli minerallerdir. 200 civarında mineralin bakır ihtiva ettiği, bunlardan 30-40 kadarının doğada daha yaygın bulunduğu bilinmektedir. En önemli ve yaygın olan bakır mineralleri kısaca şöyle sıralanabilir;
Kalkopirit: CuFeS2 (%34,6 Cu)
Kalkosin : Cu2S (% 79,9 Cu)
Kovellin : CuS (% 66,5 Cu)
Bornit : Cu5FeS4 (takriben % 63 Cu, değişkenlik gösterir)
Tetraedrit : 3 (Cu2, Ag2, Fe, Zn)S.Sb2S3
Tennantit: 3 (Cu2, Fe, Zn) S. As2S3 (Arsenopirit)
Enarjit : 3 Cu2S. As2S5
Burnonit : 3 (Cu2, Pb) S. Sb2S3
Küprit : Cu2O (% 88,8 Cu)
Tenörit : CuO (% 79,9 Cu)
Malakit : CuCO3 .Cu(OH)2 (% 57,5 Cu)
Azurit : 2 CuCO3. Cu(OH)2 (% 55,3 Cu)
Krizokol : CuSiO3. 2 H2O (% 36,2 Cu)
Atakamit : CuCl2.3 Cu(OH)2 (% 59,5 Cu) (Güney Amerika'da önem arzeder)
Kalkantit : CuSO4 . 5 H2O (% 25,5 Cu) (Göztaşı)
Brokantit : CuSO4 . 3 Cu(OH)2 (% 56,2 Cu) (Arizona, New Mexico, Kuzey Şili)
Antlerit : CuSO4 . 2 Cu(OH)2 %53,8 Cu) Şili/Chuquicamata yatağı oksid zonundaki en önemli mineral
                               Bakır
Elektrik iletkenliği :             6 . 107
Isıl iletkenlik        :              398

Bakırın insanlık tarihinde kullanılması çok eski çağlarda başlamıştır. İnsanlar, bakırı günlük yaşamlarında süs eşyası, silah ve el sanatlarında kullanmış olup uygarlık ilerledikçe bakıra olan ihtiyaç daha da artmıştır. Günümüzde tüketimi 13 milyon tonun üzerine çıkan bakır en çok kullanılan ikinci metal durumuna gelmiştir
Türkiye’de bilinen rezervlerin büyük kısmı kamu kuruluşu, bir kısmı kamu-özel ortaklığı geri kalanları özel kuruluşların ruhsatı altındadır. Bu rezervler toplam 62,870,000 ton % 2.69 Cu içermektedir ve bakır metal değeri olarak 1,697,204 tondur. Bunların haricinde ekonomik olamayacak kadar düşük tenörlü muhtelif maden sahalarının rezervi 696,582,800 ton ve metal içeriği 2,065,035 tondur."

  • Bakır Reaksiyonları

 

Hava ile Reaksiyonu 
Bakır metali normal koşullar altında havada kararlıdır. Isıtılarak oksijen ile reaksiyonu sonucunda Cu2O oluşturur. 
4Cu(k) + O2(g) à 2Cu2O(k) 
Halojenler ile Reaksiyonu
Cu(k) + F2(g) à CuF2(k) (beyaz)
Cu(k) + Cl2(g) à CuCl2(k) (sarı-kahverengi)
Cu(k) + Br2(g) à CuBr2(k) (siyah)

Asit ile Reaksiyonu 

Bakır metali sıcak derişik sülfürik asit ile reaksiyonu sonucunda Cu(II) çözeltisi oluşturur. Bu iyon aslında [Cu(OH2)6]2+ kompleksidir. Aynı zamanda açığa hidrojen gazı çıkar. 
Cu(s) + H2SO4(aq) à Cu2+(aq) + SO42-(aq) + H2(g) 
Bakır metali seyreltik ve derişik nitrik asit de çözünür.

 

 

  • Fiziksel Özellikleri

Yoğunluğu:  8.920g/mL
Erime noktası: 1084.62°C (1357.77K)
Kaynama noktası: 2927 °C (3200K)
Molar hacmi:  7.11  ml/ mol
Mineral Sertliği: 3
Özgül ısı: 0.38 J g-1 K-1
Isı iletkenliği: 4 W/cmK
Buharlaşma Entalpisi: 300 kJ mol-1
Atomlaşma Entalpisi: 338 kJ mol-1
 

  • Kimyasal Özellikleri 

Elektronik konfigürasyonu: [Ar].3d10.4s1
Kabuk yapısı:  2.8.18.1
Elektronegatiflik: 1.90 (Pauling birimine göre)   
              1.98(Sanderson elektronegatifliğine göre)
Elektron ilgisi: 118.4kJ/mol
Atomik yarıçap: 135 pm (hesaplanan 145 pm) 
İyonlaşma enerjisi:           


I. İyonlaşma Enerjisi

745.5  kJ mol-1

II. İyonlaşma Enerjisi

11957.9kJ mol-1

III. İyonlaşma Enerjisi

3555 kJ mol-1

IV. İyonlaşma Enerjisi

5536 kJ mol-1

V. İyonlaşma Enerjisi

7700 kJ mol-1

VI. İyonlaşma Enerjisi

9900 kJ mol-1

VII. İyonlaşma Enerjisi

13400 kJ mol-1

VIII. İyonlaşma Enerjisi

16000 kJ mol-1

IX. İyonlaşma Enerjisi

19200 kJ mol-1

X. İyonlaşma Enerjisi

22400 kJ mol-1

XI. İyonlaşma Enerjisi

25600 kJ mol-1

XII. İyonlaşma Enerjisi

35600kJ mol-1

XIII. İyonlaşma Enerjisi

38700 kJ mol-1

XIV. İyonlaşma Enerjisi

42000 kJ mol-1

XV. İyonlaşma Enerjisi

46700 kJ mol-1

XVI. İyonlaşma Enerjisi

50200 kJ mol-1

XVII. İyonlaşma Enerjisi

53700 kJ mol-1

XVIII. İyonlaşma Enerjisi

61100 kJ mol-1

XIX. İyonlaşma Enerjisi

64702kJ mol-1

XX. İyonlaşma Enerjisi

163.700 kJ mol-1

XXI:İyonlaşma Enerjisi

174.100 kJ mol-1

Oksidasyon sayısı:   2, 1 
İzotopları 


İzotop

Yarılanma Süresi

59Cu

1.36 dakika

60Cu

23.7 dakika

61Cu

3.4 saat

62Cu

9.7 dakika

63Cu

Kararlı

64Cu

12.7 saat

65Cu

Kararlı

67Cu

2.6 gün

İndirgenme Potansiyeli:
 

犀利士可提高陰莖勃起硬度,威而鋼若服用數次無效者,建議停止使用。